اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/gooya/fa/235560/%C2%AB%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%81%D8%A7%C2%BB-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C&text=%C2%AB%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%81%D8%A7%C2%BB%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C

اشتراک گذاری