اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/ketabsal/fa/39521/نویسندة-برگزیدة-هفتمین-جشنوارة-انتخاب-کتاب-سال-رضوی-در-محور-علوم-و-معارف-رضوی-گفت-حضرت-رضاع&text=نویسندة برگزیدة هفتمین جشنوارة انتخاب کتاب سال رضوی در محور علوم و معارف رضوی گفت: حضرت رضا(ع) عالم آل محمد(ع) بوده‌اند

اشتراک گذاری