اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/quran/fa/238394/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%82%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%82%D8%AA&text=%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%D9%82%D8%AA%D8%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%8A%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D9%82%D8%AA

اشتراک گذاری