اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://library.razavi.ir/quran/fa/42603/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B9&text=%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%20(%D8%B9)

اشتراک گذاری