اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://mardom.razavi.ir/fa/299139/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7-8-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87&text=%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7%208%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87

اشتراک گذاری