اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/57214/قرآن-کامل-به-خط-میرزا-احمد-نیریزی&text=قرآن کامل به خط میرزا احمد نیریزی

اشتراک گذاری