اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/57276/قالیچه-بته-سراسری-بته-قبادخانی&text=قالیچه بته سراسری (بته قبادخانی)

اشتراک گذاری