اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://news.razavi.ir/fa/125032/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF&text=%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D9%82%D9%84%D8%A8%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری