اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://news.razavi.ir/fa/210838/%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%D8%B9-%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85&text=%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85(%D8%B9)%20%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

اشتراک گذاری