اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://news.razavi.ir/fa/216329/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D8%AC%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF&text=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%20%D8%AD%D8%AC%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%81%20%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری