اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://news.razavi.ir/fa/85514/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4&text=%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%20%D9%88%20%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4

اشتراک گذاری