اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://razaviac.razavi.ir/fa/170213/%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85&text=%D9%87%D8%B1%20%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85

اشتراک گذاری