اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://razaviac.razavi.ir/fa/67011/نخستین-جلسه-کرسی-نظریه-پردازی-با-عنوان-آسیب-شناسی-مقررات-مربوط-به-مصونیت-مدنی-در-حقوق-ایران&text=نخستین جلسه کرسی نظریه پردازی با عنوان آسیب شناسی مقررات مربوط به مصونیت مدنی در حقوق ایران

اشتراک گذاری