اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://rezvan.razavi.ir/fa/66463/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&text=%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%20%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7(%D8%B9)%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C

اشتراک گذاری