اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://rpsi.razavi.ir/fa/588/enoxaparine-انوکساپارین&text=enoxaparine ( انوکساپارین )

اشتراک گذاری