اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://sti.razavi.ir/fa/169105/اردوي-جهادي-با-حضور-كاركنان-معاونت-علمي-و-موسسات-تابعه-برگزار-گردید&text= اردوي جهادي با حضور كاركنان معاونت علمي و موسسات تابعه برگزار گردید

اشتراک گذاری