امور کلاس ها واحد شهریار

1,912 عضو

کانال اطلاع رسانی (تشکیل یا عدم تشکیل )کلاس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار
امور کلاس ها : آقای خالصی 65649901 داخلی107

مشاهده کانال