سیاست بدون خط خوردگی

18,719 عضو

موضوعات مختلف سیاسی را در این کانال دنبال نمایید.
این کانال به اعضاء خود به پاس همراهی در ماه تیر به قید قرعه به یک نفر هزینه سفر به مشهد مقدس به مبلغ پانصد هزار تومان جایزه همراهی تقدیم می نماید(تاریخ قرعه کشی ۳۰ مرداد۹۷)

مشاهده کانال