سیاست بدون خط خوردگی

16,132 عضو

موضوعات مختلف سیاسی را در این کانال دنبال نمایید.
این کانال به اعضاء خود به پاس همراهی در ماه خرداد به قید قرعه پنج کارت هدیه ۱/۰۰۰/۰۰۰ریالی جایزه همراهی تقدیم می نماید(تاریخ قرعه کشی ۳۰ خرداد۹۷)

مشاهده کانال