سیاست بدون خط خوردگی

19,705 عضو

موضوعات مختلف سیاسی را در این کانال دنبال نمایید.
این کانال به اعضاء خود به پاس همراهی در ماه آبان به قید قرعه به یک نفر هزینه سفر به مشهد مقدس به مبلغ پانصد هزار تومان جایزه همراهی تقدیم می نماید(سی ام هرماه)
ارتباط با ادمین:
@siyasi1396

مشاهده کانال