🤍❤عاشقانه‌ها❤🤍

30,062 عضو

روزهــــا
بـا فکـــرِ او
دیـــــوانِــــه‌ام،
شَــــب بیشتــــر....
هــر دو دِلتَنـــگ هَمیـــم،
امـــا مـَن اغلـــب بیشتــــر...
تاریخ تاسیس : 1397/01/12

مشاهده کانال