کانال اطلاع رسانی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

327 عضو

کانال اطلاع رسانی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به نام زرق و برق، بر گرفته از نام دو شخصیت انیمیشن (انسان اولیه) است.

مشاهده کانال