بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب علیه السلام

284 عضو

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حضرت علی ابن ابیطالب علیه السلام.
آدرس: قم، خیابان شهید صدوقی، بلوار بوعلی
تلفن: ۳۱9۲۸۸۰۰-۳ نوبت دهی: ۳۲۹۱۴۹۵۱
وب سایت: www.aeah.ir

مشاهده کانال