مهدی رستمی

من شنیدم سر عُشاق به زانوی شماست و از آن روز سرم میل بریدن دارد

ارسال پیام