سوادکوه بصیر

508 عضو

مقاومت هزینه دارد اما هزینه تسلیم در برابر دشمن از مقاومت بیشتر است.
#سوادکوه_شمالی

مشاهده کانال