یک آیه در روز

637 عضو

به عنوان یک مسلمان، لازم نیست که روزی حداقل در یک آیه قرآن تدبر کنیم؟!
http://sapp.ir/yekaye.ir
سایت:
http://yekaye.ir
نویسنده کانال: حسین سوزنچی
@hsouzanchi
توضیحات درباره کانال
http://yekaye.ir/about-us/

مشاهده کانال