زمین گشت

1,191 عضو

زمین گردشگری (ژئوتوریسم) سفر به منظور دیدن پدیده های جذاب طبیعی با نگرش به علم زمین شناسی برای عموم مردم است. زمین گشت شما را با این پدیده ها آشنا می کند.

مشاهده کانال